UKS APN Góral Istebna – Certyfikowana przez PZPN Szkółka Piłkarska

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych

Regulamin ogólny:

 1. Stowarzyszenie UKS APN Góral Istebna organizuje regularne zajęcia i wydarzenia sportowe, które prowadzone są przez trenerów i instruktorów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie (oraz licencje, o ile to jest wymagane prawnie).
 2. Święta państwowe i kościelne, uważane za dni wolne od pracy, okres od Świąt Bożego Narodzenia do 2 stycznia oraz okres Wielkanocny są dniami wolnymi od treningów – wyjątkiem są święta, w których drużyny klubowe uczestniczą w imprezach sportowych. 
 3. Miesiąc lipiec przyjęty jest również jako wolny od zajęć, jednak klub może w tedy zorganizować alternatywne formy spędzania czasu wolnego (wyjazdowy obóz sportowy, obóz stacjonarny) dla osób chętnych.
 4. Od każdego Rodzica/Opiekuna prawnego oraz podopiecznego, który uczestniczy w zajęciach sportowych wymagana jest wysoka kultura osobista i prowadzenie zdrowego trybu życia, wzajemny szacunek i poszanowanie względem siebie, osób prowadzących i organizujących treningi, ich uczestników i opiekunów, pracowników obiektów, na których odbywają się treningi i imprezy sportowe, publiczności, zawodników drużyn przeciwnych i trenerów, z przestrzeganiem zasad „Fair Play” włącznie, nie tylko w trakcie trwania treningów czy zawodów sportowych, ale także poza nimi (m.in. w szkole, w parku, na ulicy) tak, aby móc swą postawa dawać przykład osobom nie związanym z klubem. 
 5. Odwołanie zajęć w danym dniu może odbyć w przypadkach losowych, na które klub nie ma bezpośredniego wpływu. O takiej sytuacji opiekun zostanie poinformowany najpóźniej na 2 godziny przed ich rozpoczęciem drogą mailową lub w formie krótkiej wiadomości tekstowej (sms). Odwołane mogą być odrobione w najbliższej przyszłości.
 6. Obowiązki opiekuna:
  • Zapewnienie podopiecznemu dojazdu i powrotu na miejsce organizowanych zajęć lub imprezy sportowej, na co najmniej 10 min. przed rozpoczęciem;
  • Zachowania czystości przez niego oraz podopiecznego w miejscach ich organizacji oraz w miejscach, służących do przygotowania się do nich;
  • Przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych, szczególnie na terenach obiektów, na których organizowane są zajęcia i imprezy sportowe;
  • Obowiązek kulturalnego zachowania w tych miejscach, szczególnie w obecności innych rodziców/podopiecznych/trenerów/pozostałych uczestników zajęć, w tym do nieużywania słów powszechnie uważanych za obraźliwe oraz do pouczania w/w o prawidłowym zachowaniu i przestrzeganiu tych zasad;
 1. Opiekun/rodzic może przebywać na widowni/miejscu dla kibiców podczas treningu, jednak wymagane jest, aby w trakcie treningu nie wchodził na obiekty, na których odbywają się zajęcia, chyba, że zostanie o to poproszony przez trenera prowadzącego oraz aby uczestniczył w tych zajęciach jako kibic, a nie jako „drugi trener” (wszelkie instruowanie, wskazówki i podpowiadanie ruchów do wykonania podopiecznym w trakcie treningu jest niedozwolone, ponieważ koliduje z wyznawaną zasadą w klubie pielęgnowania kreatywności i decyzyjności rzez dziecko;
 2. Opiekun jest odpowiedzialny za wszelkie szkody materialne i krzywdy wyrządzone innym uczestnikom zajęć przez jego podopiecznego;
 3. Rodzic/Opiekun oświadcza o braku przeciwwskazań podopiecznego do udziału w zajęciach sportowych.
 4. Trenerzy prowadzący nie odpowiadają za rzeczy wartościowe, dokumenty i gotówkę pozostawione na terenie obiektu, na którym odbywają się zajęcia sportowe;
 5. Niewłaściwe zachowanie członka Stowarzyszenia w szkole i poza nią oraz w miejscach organizowania zajęć i imprez sportowych, włącznie z zachowaniem, które zagraża bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu jemu oraz pozostałym uczestnikom, zachowanie podopiecznego powodujące dezorganizację zajęć, niekulturalne zachowanie i używanie obraźliwych słów, brak szacunku do osób uczestniczących w organizacji zajęć i imprez sportowych, będzie skutkowało wyciągnięciem konsekwencji w postaci odsunięcia od części lub całości zajęć, a w dalszej kolejności do całkowitego wykluczenia z członkowskiego grona;
 6. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na wyjazd/udział podopiecznego na wydarzenie sportowe środkami komunikacyjnymi, które klub organizuje.

Regulamin zawodnika:

 1. Na trening przychodzę̨ min. 10 minut przed jego rozpoczęciem.
 2. Przed i po treningu pomagam Trenerowi, przynieść bądź́ zanieść potrzebny sprzęt sportowy (piłki, tyczki, pachołki, itp.).
 3. Każdy trening rozpoczynam właściwą rozgrzewką z piłką indywidualnie lub z innymi zawodnikami, nie oddaję strzałów na bramkę bez rozgrzewki.
 4. Najlepszym sposobem do nawodnienia podczas meczu/treningu jest czysta woda, którą zostawiam w określonym przez Trenera miejscu i którą spożywam podczas przerwy pomiędzy ćwiczeniami.
 5. Nie używam żadnych sztucznych i słodzonych napojów, gdyż wiem jak bardzo ważne jest dbanie o właściwe odżywianie sportowca.
 6. Podczas treningu skupiam się na tym, co Trener chce przekazać, nie rozmawiam z innymi uczestnikami, nie przeszkadzam i nie skupiam się na tym, co jest poza boiskiem.
 7. Sprzęt oraz urządzenia sportowe mogą być użyte przeze mnie tylko za zgodą Trenera prowadzącego – ze względów bezpieczeństwa.
 8. Po zakończonym treningu nie zostawiam żadnych śmieci po sobie (puste butelki, reklamówki, itp.), tylko wyrzucam je do pojemnika na śmieci.
 9. W czasie wolnym na podwórku staram się opanować ćwiczenia, których wykonywanie sprawia mi problemy.
 10. Obowiązki szkolne (odrabianie lekcji, itp.) staram wykonywać jak najlepiej i w jak najlepszym czasie, bo wiem, że właściwe zaplanowanie dnia oraz tygodnia pozwoli uczestniczyć mi we wszystkich treningach i meczach.
 11. O wszystkich problemach zdrowotnych i samopoczuciu informuję Trenera.
 12. Dbam o dobre imię klubu i wiem, że jestem jego reprezentantem również poza boiskiem, dlatego będę się starał właściwie zachowywać, nie używać wulgarnych, obraźliwych słów wobec bliskich, i kolegów, gdyż̇ mam szacunek do siebie i wszystkich osób wokół.
 13. Jeżeli, z przyczyn losowych nie będę mógł być na treningu albo meczu zawsze powiadomię o tym Trenera.
 14. Dbam o sprzęt sportowy i treningowy, gdyż wiem, że jego stan i jakość zależy od jakości treningu, co przekłada się na podnoszenie przeze mnie umiejętności.

Regulamin Rodzica/Opiekuna:

 1. Dbam o to, by moje dziecko było na każdych zajęciach min. 10 min przed ich rozpoczęciem, gdyż wiem jak bardzo ważna, w kwestii poniesienia kontuzji, jest rozgrzewka. Dbam również o bezpieczny powrót do domu po skończonym treningu.
 2. Do 15 dnia każdego miesiąca zobowiązuję się̨ do uiszczania składek członkowskich wg aktualnej stawki bez względu na liczbę̨ obecności na zajęciach. Wpłaty należy dokonywać tylko na konto klubu.
 3. Podczas zajęć nie będę̨ kontaktował się̨ z dzieckiem oraz zajmę miejsce poza obszarem prowadzenia zajęć. Koncentracja chłopca na treningu jest bardzo słaba przy kontakcie z rodzicem i powinna się̨ skupić na trenerze i czynnościach treningowych.
 4. Podczas rozgrywania meczu dopinguję moje dziecko i drużynę, w której gra, powstrzymując się od udzielania wskazówek, mając pełne zaufanie do Trenera. Powstrzymuję się również od komentarzy, krytyki lub innych epitetów w stosunku do rodziców, kibiców i trenera z drużyny przeciwnej oraz sędziów prowadzących mecz.
 5. Podczas rozgrywek, turniejów lub meczów kontrolnych przebywam na trybunach po przeciwnej stronie niż̇ trener z zawodnikami /jeżeli warunki pozwalają̨/.
 6. Aktywnie uczestniczę w sportowym życiu klubu oraz w sportowym rozwoju mojego dziecka.
 7. W przypadku nieobecności dziecka na treningu powiadomię̨ o tym trenera min. 2h przed rozpoczęciem. Nieobecności na zajęciach, szczególnie długotrwałe, o których Rodzic nie poinformuje mogą skutkować odsunięciem od zajęć.
 8. Zadbam o możliwie jak najszybsze dostarczenie deklaracji członkowskiej oraz o przystąpienie mojego dziecka do badań lekarskich (wymóg Ustawy o Sporcie oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych).
 9. Opłata składki członkowskiej nie jest odpłatnością̨ za zajęcia. Składka jest dopełnieniem całości budżetu klubu. Pozwala ona na sprawne funkcjonowanie oraz prowadzenie podstawowych zajęć sportowych. W momencie, kiedy jest taka potrzeba wszystkie dodatkowe zajęcia sportowe (turnieje – wpisowe i transport, badania lekarskie, ubezpieczenie) będą̨ dodatkowo ponoszone przeze mnie.
 10. W przypadku zniszczenia lub zgubienia sprzętu sportowego przez moje dziecko, zobowiązuję̨ się̨ do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu.

W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA SIĘ DO W/W PKT REGULAMINOWYCH DZIECKO MOŻE ZOSTAĆ ZAWIESZONE W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH.

ZAWIESZENIE ZAWODNIKA NIE ZWALNIA Z OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ.

 

 

Facebook
Facebook